Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...
Otevřených podílových fondů existuje v České republice několik set. Jaké rozeznáváme vlastně typy OPF? Nejčastěji jde o fondy akciové, dluhopisové, fondy peněžního trhu a zajištěné fondy. Existuje ovšem celá řada dalších forem variací i méně častých typů fondů např. nemovitostní, fondy fondů atd.

Fondy peněžního trhu

Fondy peněžního trhu investují do vysoce bezpečných dluhopisů (průměrná splatnost všech cenných papírů v portfoliu musí činit méně než 1 rok), do pokladničních poukázek nebo peníze ukládají na termínované účty (fond může dosáhnout vyššího úroku než drobný investor). Fond je určen pro velmi konzervativní investory, kteří preferují jistotu před výnosem. Fond má velmi nízkou volatilitu a jeho hodnota po 1 roce prakticky neklesne pod svou původní úroveň. Výnos se odvíjí od úrokových sazeb, rostou-li úrokové sazby pak roste i výnos peněžních fondů. Průměrný výnos se pohybuje 2-4% p.a. Investiční horizont je u tohoto typu fondu roku a to zejména z důvodu 6 měsíčního daňového testu, kdy po 6 měsících držení cenných papírů neplatíte žádné daně.

Dluhopisové fondy

Dluhopisové fondy vkládají prostředky především do dluhopisů. Z hlediska doby trvání investice jsou vhodné pro uložení na 2-3 roky. Tento typ fondu je vhodný pro konzervativnější klienty s obezřetným přístupem k riziku. Fondy investují do státních, komunálních a firemních dluhopisů. I mezi dluhopisovými fondy můžeme nalézt značné rozdíly ve vztahu výnos-riziko. Nejbezpečnějšími dluhopisovými fondy jsou ty, které nakupují státní obligace a nejméně bezpečné, ale zároveň s největším potenciálním výnosem jsou fondy nakupující tzv. high yields, to znamená, že nakupují dluhopisy od emitentů s nízkým kreditním ohodnocením (např. začínající podniky nebo vyhaslé hvězdy). Výnos u dluhopisových fondů se pohybuje mezi 4-6% p.a. a je uváděn k investičnímu horizontu. (2-3 roky). Poplatky u těchto fondů jsou nižší než u akciových fondů.

Akciový fond

Investuje zcela nebo převážně do akcií. Podíl akcií ve fondu tvoří minimálně 66% majetku fondu. Jedná se o dlouhodobou formu investování, minimální investiční horizont je 5-7 let.
Minimální investiční horizont
znamená, že při dodržení této doby má investor nejvyšší pravděpodobnost, že nebude ve ztrátě, ale naopak v zisku. Akciové fondy jsou nejvíce rizikové a to z důvodu jejich vysoké volatilitě (kolísavosti). Hodnota akcií kolísá a tudíž kolísá i kurz akciového fondu. Obecně se dá říci, že fond investující do akcií velkých firem nebo na etablovaných trzích (např. USA, Eurozóna) mají nižší volatilitu, než fondy investující do akcií malých firem nebo na emerging markets (rozvíjející se trhy, např. země východní Evropy). Protiváhou k jejich rizikovosti je potenciální výnos, ten je uváděn k investičnímu horizontu (viz. výše) a pohybuje se mezi 8-10% p.a. Akciové fondy mají také vyšší poplatky, což je dáno jejich aktivní správou a vyššími náklady oproti jiným typům fondů.

Smíšené fondy

Smíšené fondy jsou pojítkem mezi akciovými a dluhopisovými fondy. Investují do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a zpravidla mohou držet větší množství peněz v hotovosti pro případnou zajímavou investici. Jejich investiční strategie záleží na statutu fondu. Výnos fondu závisí velmi na osobnosti portfoliomanžera. Smíšené fondy se člení na dynamické (s převahou akciové složky) nebo defenzivní (s převahou dluhopisové složky). Jejich výnos se tedy pohybuje ve velmi širokých mantinelech od 5-10%. Volatilita fondu rovněž závisí na zvolené investiční strategie, jakož i investiční horizont, který je 3-5 let v závislosti na podílu akciové složky.

Zajištěné fondy

Zajištěné (garantované) fondy jsou fondy, které garantují vyplacení vložené částky, případně s mírným zhodnocením (např. garance 100% nebo 105%) po určité době (obvykle 3-5 let). Tyto fondy mají formu uzavřeného podílového fondu (dále jen UPF), což znamená jistá omezení pro investora. Oproti otevřeným podílovým fondům (dále jen OPF) zde fond nemá povinnost odkupu podílových listů. Investor může své podílové listy prodat na mimoburzovním trhu, na kterých se ovšem kurz může pohybovat níže než za který investor podílové listy nakoupil (investor musí najít někoho kdo bude mít zájem jeho podílové listy koupit). Základní princip těchto fondů spočívá v tom, že fond vloží cca 80% prostředků do bezpečných dluhopisů a zbytek koupí opci (právo na koupi) na nějaký index (např. index biotechnologických firem). Po uplynutí doby trvání fondu buď zvolený index vzroste a fond prodá všechny dluhopisy a uplatní opci. Pokud hodnota opce nevzroste nebo poklesne fond opci nechá propadnout, prodá všechny dluhopisy a z jejich výnosu vyplatí podílníky fondu. Tento typ fondu je vhodný konzervativnější investory, kteří mohou investovat na předem určenou dobu. Investorům fond nabízí jistotu jež je kompenzována nižšími výnosy než kdyby fond investoval přímo do indexu biotechnologických firem případně nakoupil podílové listy otevřeného podílového fondu zaměřeného na akcie biotechnologických firem.

Typ fondu Výnos Riziko Investiční horizont
peněžního trhu nižší, mírně nad termínovaný vklad mizivé do 1 roku
dluhopisový nižší až střední nízké 2 - 3 roky
smíšený střední až vyšší střední 3 - 5 let
akciový vyšší vysoké 5 a více let
garantovaný nižší až střední mizivé 3 - 5 let

 

Další typy fondů

Click fondy

Click fondy – forma zajištěných fondů, kdy jsou nakupovány opce na indexy na kratší dobu např. roku a když index vzroste tak fond opci uplatní a zaklikne výnos, což znamená, že investor o tento výnos už nepřijde. Pokud index nevzroste tak fond nechá opci propadnout a investorovi zůstává poslední připsaný výnos.

Nemovitostní fondy

Nemovitostní fondy jsou speciálním typem fondů, které nakupují do svého portfolia nemovitosti. Rozlišujeme dva základní druhy a to fond nemovitostních akcií, jenž nakupuje akcie firem zabývajícími se nemovitostmi a nemovitostní fond, jenž nakupuje přímo reálné nemovitosti.Výnos nemovitostních fondů je tvořen nájmem z nakoupených nemovitostí a růstu ceny nakoupených nemovitostí. Jde především o administrativní budovy, kancelářské prostory a další komerční objekty, dále o lukrativní budovy určené k bydlení.

Fondy fondů

Fondy fondů jsou fondy, které nakupují do svého portfolia podílové listy jiných fondů. Investicím do tohoto typu fondů se někdy říká diverzifikace na druhou. První diverzifikací je, že fond nakupuje rozličné cenné papíry a druhou je, že tento fond nakupuje rozličné podílové listy jež tyto cenné papíry nakupují. Jejich rizikovost a volatilita se odvíjí od nakoupených druhů podílových listů. Jestliže nakupují převážně podílové listy akciových fondů je jejich výnos a volatilita téměř srovnatelné s těmito fondy, pokud investují převážně do podílových listů dluhopisových fondů přibližuje se volatilita a výnos tomuto typu fondu.

Diskuze

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.
Zobrazit vše Přidat příspěvek

O autorovi

Michal  Zháněl

Michal Zháněl

Externí redaktor webu Fondmarket.cz. Obsah stránek obohacuje především svými komentáři k aktuálnímu dění na světových finančních trzích. Jeho záliby jsou sport, cestování a četba investiční literatury.