Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...
Základními riziky při investování do otevřených podílových jsou riziko tržní a riziko měnové. Existují ovšem i teoretická další rizika, která by případný investor měl znát.

Tržní riziko

Hodnota jednotlivých investičních nástrojů v portfoliu fondu může v čase kolísat a příjem z nich stoupat i klesat, jejich ziskovost není zaručena.

Měnové riziko

Investici v zahraniční měně ovlivňuje kolísání měnového kurzu zahraniční měny vůči české koruně.

Riziko emitenta (riziko defaultu)

Jde o riziko vydavatele cenných papírů, který nebude schopen dostát svým závazkům

Úrokové riziko

Úrokové riziko spočívá závislosti dluhopisů na výši dlouhodobých a krátkodobých úrokových sazeb

Riziko změny právního systému

Fond musí splnit nejrůznější právní požadavky, včetně požadavků plynoucích ze zákonů o cenných papírech a daňových zákonů platných v zemích, kde fond působí. Pokud by během existence fondu došlo k jakékoliv změně v těchto zákonech, mohou se právní požadavky, kterým fond a jeho podílníci podléhají, značně odlišovat od stávajících požadavků.

Riziko ztráty majetku v úschově

I když je účet podílového fondu vedený u depozitáře nebo custodianu oddělen od majetku banky nelze vyloučit podvodné jednání ze strany depozitáře nebo custodiana

Riziko vypořádání

Nelze vyloučit situaci, kdy transakce s majetkem fondu vinou prodávajícího neproběhne podle původních předpokladů z důvodu nezaplacení nebo nedodání investičních nástrojů ve sjednaném termínu.

Riziko zrušení fondu

Riziko, že investiční společnost může fond zrušit zejména z ekonomických důvodů, přičemž podílníci nemají zaručeno, že v důsledku této skutečnosti budou moci setrvat ve fondu po celou dobu trvání jeho investičního horizontu, což může mít dopad na předpokládaný výnos z jejich investice.

Derivátové riziko

Rizika derivátů zahrnují všechna rizika podkladových aktiv a navíc některá další, jako například kreditní riziko emitenta, riziko likvidity (zejména u OTC derivátů), riziko vypořádání a riziko pákového efektu, který může přinést vyšší zisky, ale i vyšší ztráty.

Riziko odejmutí licence od ČNB

Riziko, že ČNB může odejmout Společnosti povolení k vytvoření fondu, jestliže průměrná výše vlastního kapitálu fondu za posledních 6 kalendářních měsíců je nižší než 50 000 000 Kč.

Riziko nedostatečné likvidity

Fond podstupuje riziko nedostatečné likvidity, spočívající ve skutečnosti, že určité aktivum nebude zpeněženo za přiměřenou cenu a nebo některý majetek fondu nebo podkladových fondů nemusí být vyprodán včas, což může nastat zejména v časech silných turbulencí na kapitálových trzích. Podílníci nesou riziko, že fond nebude schopen dostát závazkům ze žádostí o odkoupení podílových listů, nebo že může dojít k pozastavení odkupování podílových listů vydaných fondem.

Diskuze

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.
Zobrazit vše Přidat příspěvek

O autorovi

Michal  Zháněl

Michal Zháněl

Externí redaktor webu Fondmarket.cz. Obsah stránek obohacuje především svými komentáři k aktuálnímu dění na světových finančních trzích. Jeho záliby jsou sport, cestování a četba investiční literatury.