Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...
Ochrana investora prostřednictvím zákonů, dohledu ČNB, zákonných funkcí depozitáře, limitů pro investování, garančního fondu obchodníků s cennými papíry a činnosti samoregulících se organizací.

Profesní organizace USF, AFAM, AKAT

USF - Unie společností finančního zprostředkování a poradenství - vznikla v červnu roku 2006. USF je neziskové profesní sdružení právnických a fyzických osob podnikajících na území České republiky v oblasti finančního zprostředkování a poradenství. Posláním Unie je zlepšit kvalitu služeb v oblasti finančního poradenství a zprostředkování na českém trhu. Chce jasně deklarovat standardy finančního poradenství a zprostředkování a důsledně dohlížet na jejich dodržování ze strany členů USF.

USF pracuje na zlepšování podmínek pro výkon podnikání v oboru, a to jak v oblasti legislativní, tak v oblasti ekonomické. Zastupuje subjekty sdružené v Unii při jednání se státními a veřejnoprávními institucemi, ostatními profesními sdruženími na trhu a finančními institucemi - producenty finančních produktů.

Poradci a zprostředkovatelé si jsou vědomi odpovědnosti, kterou mají za svou činnost. Nastavují u klientů reálná očekávání a poskytují pravdivé, úplné a ověřené informace. Při své práci respektují jak interní pracovní předpisy, tak relevantní právní úpravu.

Poradci a zprostředkovatelé musí mít dostatečnou úroveň znalostí v oblastech, kterými se v profesní činnosti zabývají. Společnosti dbají na průběžné a systematické odborné vzdělávání svých pracovníků.
Unie pravidelně zveřejňuje informace o svých členech, jejich hospodaření a rozsahu poskytovaných služeb.

KZ Finance s.r.o. jako provozovatel těchto stránek je zakládajícím členem USF. Mezi další členy USF patří AWD Česká republika s.r.o., Allfin Pro, s.r.o., Broker Consulting, a.s., Broker Trust, a.s., FEDS s.r.o., Interlife, s.r.o., Moneco, spol. s r.o., M.S.Quatro, s.r.o., Olymp 2002, a.s., 1.Vzájemná poradenská a.s.

Více o USF najdete na www.usfcr.cz.

AFAM – je zájmovým sdružením nejvýznamnějších domácích správců - investiční společnosti a asset management společnosti. Je samoregulující organizací, což znamená, že klade na členy nároky přesahují rámec zákona. Všichni její členové dodržují etický a komunikační kodex, které ukládají správcům pravdivě informovat veřejnost o zaměření fondu a rizicích, která jsou s investicí spojena.

Členství v Asociaci je zárukou standardu profesionality, poctivosti při správě cizího majetku a korektního přístupu k investorům a klientům fondů. Navíc na svých stránkách uveřejňuje denně kurzy podílových fondů a investor má tak možnost prohlédnout si kurzy fondů na jednom místě. www.afamcr.cz

AKAT – asociace pro kapitálový trh vznikla v roce 2000 a sdružuje nejvýznamnější obchodníky s cennými papíry na českém trhu, auditorské společnosti a další účastníky kapitálového trhu v ČR. Cílem sdružení je rozvoj, standardizace a popularizace kapitálového trhu v České republice. AKAT přispívá k výše zmíněným svým vytyčeným úkolům tím, že pořádá přednášky, semináře, konference, organizuje odborné zkoušky, vydává publikace, právní stanoviska a etické normy, podílí se na připomínkování zákonů a vyhlášek souvisejících s kapitálovým trhem a podporuje vzdělávání a osvětu v oblasti kapitálového trhu. Další výhodou stejně jako u Afamu je fakt, že informuje investory o aktuálních kurzech podílových fondů na stránkách www.akatcr.cz

Dohled nad kapitálovým trhem pod taktovkou ČNB

ČNB – převzala veškerou agendu 1.4.2006 od Komise pro cenné papíry, která ukončila svou činnost 31.3.2006. Tento krok proběhl v souladu s plánovanou integrací dohledu nad finančním trhem, kdy ČNB převzala např. i dohled nad pojišťovnictvím. ČNB uděluje licence pro každý fond, který existuje na českém trhu. Zahraničním fondům stačí ohlašovací povinnost na základě tzv. evropského pasu, tedy standardních fondů, které mohou být nabízeny kdekoliv v zemích EU.

ČNB také kontroluje, jak investiční společnost nakládá s penězi investorů, kteří investovali do fondu, který obhospodařuje. Schvaluje také členy představenstva a dozorčí rady investiční společnosti a je proto zaručeno, že v těchto orgánech dnes nepůsobí osoby spjaté s nezákonnými praktikami minulých let. Při podezření z činnosti v rozporu se zákonem, má podílník právo se obrátit na ČNB, která jeho podnět prošetří a vydá rozhodnutí. Vždy je však nutné mít na paměti, že investice není pojištěna a nikdo Vám tedy nemůže zaručit zhodnocení investovaných peněz nebo, že se Vám investovaná částka vrátí. Více najdete na stránkách ČNB v sekci dohledu pro kapitálový trh http://www.cnb.cz/cz/dohled_fin_trh/dohled_kapitalovy_trh/

Funkce depozitáře

Depozitář – je banka nebo pobočka zahraniční banky u niž má fond uloženy všechny cenné papíry a hotovost, depozitář sleduje především zda je fond spravován s odbornou péčí a zda je spravován v souladu se zákonem a statutem fondu.

Hlavní činnosti depozitářekontroluje zda jsou podílové listy vydávány a odkupovány v souladu se zákonem a statutem, zda je kurz podílového listu vypočítáván v souladu se zákonem a statutem, kontroluje způsob oceňování majetku, kontroluje zda je majetek nabýván v souladu se zákonem a statutem.

Legislativa činnost investičních a podílových fondů upravuje zákon č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších novel. Dalším regulujícím předpisem je zákon č. 189/2004 Sb. O kolektivním investování, který je jakýmsi základním stavebním kamenem investování v ČR, tento zákon je součástí UZ 616 cenné papíry

Investiční limity

Fond musí dodržovat limity dané zákonem nebo statutem fondu. To zabraňuje riziku ztráty v důsledku nabytí velkého množství cenných papírů od jednoho emitenta. Fond peněžního trhu nesmí například nakupovat akcie.

Oddělení majetku podílového fondu a investiční společnosti

Majetek fondu je oddělen od majetku investiční společnosti. Jestliže tedy investiční společnost zkrachuje s majetkem se nic nestane, je pouze předán pod správu jiné společnosti. Pokud se žádná jiná společnost nenajde je majetek fondu prodán za aktuální hodnoty na kapitálových trzích a podílníkům je vyplacen majetek odpovídají počtu jejich podílových listů.

Garanční fond obchodníků s cennými papíry

Garanční fond obchodníků s cennými papíry byl vytvořen na počátku roku 2001 na základě novely Zákona o cenných papírech. Garanční fond poskytuje zejména náhradu za nevydaný zákaznický majetek, shromažďuje zákonem vymezené zdroje majetku fondu, splácí návratné finanční výpomoci a úvěry, investuje peněžní prostředky fondu, plní zákonem stanovené informační povinnosti, více naleznete na www.gfo.cz

Diskuze

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.
Zobrazit vše Přidat příspěvek

O autorovi

Michal  Zháněl

Michal Zháněl

Externí redaktor webu Fondmarket.cz. Obsah stránek obohacuje především svými komentáři k aktuálnímu dění na světových finančních trzích. Jeho záliby jsou sport, cestování a četba investiční literatury.