Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...
Dalším z programů životního cyklu, které se u nás začínají usazovat a postupně se rozrůstá jejich nabídka je RENTIER Invest od společnosti Pioneer. S tímto programem životního cyklu, který postupně realokuje vaše prostředky můžete projít od puberty až do důchodového věku.

Rentier Invest je realokační program složený ze 7 modelových portfolií, které Pioneer nazývá linie. V těchto liniích jsou namíchány: akciové fondy, smíšené fondy, dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu. Poměr mezi jednotlivými typy fondů se postupem času, s přibližujícím se koncem investice, přesouvá z více rizikových (akciové fondy a smíšené fondy) do těch méně rizikových (dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu). Tato realokace je z důvodu toho, aby byla investice v posledních letech chráněna před výkyvy na akciových trzích.

Jednotlivé linie jsou složeny z fondů jak lucemburské tak české rodiny Pioneer. Investice je posledních 5 let (linie 5, 6 a 7) zajištěna do CZK, investor je tudíž chráněn proti posilování české koruny v posledních letech jeho investice. Poslední 3 roky (linie 6 a7) jsou investovány prostředky především do dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu. Poslední rok programu je pak výhradně bez akciové složky veden v dluhopisových fondech a fondech peněžního trhu. Přehled vývoje měnového složení linii v jednotlivých letech si můžete prohlédnout v grafu č. 1. a přehled složení portfolia podle typů fondů v jednotlivých letech pak v grafu č. 2.

Graf 1 Program Rentier Invest - vývoj měnového rozložení linií
Graf 2 Program Rentier Invest - složení linií dle jednotlivých typů aktiv

Výše investice a poplatková struktura

Minimální částka pro jednorázové investice je stanovena na 5 000Kč. Další jednorázovou investici můžete provést od 1000Kč. Výši minimální částky pro jednorázové investice je stanovena na 500Kč měsíčně. Pioneer využívá v případě Rentier Investu systém předplaceného vstupního poplatku, který je výhodný jak pro zprostředkovatele, kterému dá provizi ihned tak pro klienta, protože mu nabízí slevu na vstupním poplatku. Výše předplaceného vstupního poplatku závisí na příslušné linii, do které jste zařazeni a celkové výše investice. Ta je součtem Vaší pravidelné platby a počtu let očekávané investice. Předem je tedy strženo 0,5% až 3,5% vaší investice. Kromě platby předplaceného vstupního poplatku spolu s první investicí si ho můžete nechávat strhávat z prvních plateb nebo pravidelně s každou investicí. Přehled předplacených vstupních poplatků naleznete v tabulce č. 1. Výstupní poplatek zde není pouze se jen nevrací předplacený vstupní poplatek. Výhodou je, že Rentier nemá manažerský poplatek z programu životního cyklu (oproti Horizont Investu 0,5%) avšak jeho fondy jsou v průměru o 0,5% dražší než u konkurenčního programu společnosti Conseq. Takže to vyjde skoro nastejno. Výše manažerských poplatků jednotlivých fondů si můžete prohlédnout v tabulce č. 2.

Tabulka 1 Rentier Invest - přehled předplacených vstupních poplatků

Tabulka 2 Manažerské poplatky u fondů v programu Rentier Invest

Investiční horizont

Na základě vámi zvoleného investičního horizontu vloží fond vaše prostředky do příslušné linie.. Nevyhovuje-li Vám míra rizikové složky v této linii do které vás investiční společnost Pioneer zařadila, můžete si sami zvolit konzervativnější. Po uplynutí časového období se investice „přelije“ do následující linie až končí v linii 7 (pokud není výslovně ukončen investorem účast v programu). Navíc je vaše portfolio každým rokem nebalancováno. Do programu bylo vybráno celkem 9 fondů zahraniční i české rodiny Pioneer. Jejich poměr v jednotlivých liniích je natvrdo stanoven. Určitou volnost si však portfoliomanažer ponechal a to tím, že od příslušných hodnot investiční strategie v linii se může odchýlit maximálně o 10%. Česká rodina Pioneeru má zastoupení 5 fondy v programu (všechny v CZK) a 4 fondy má lucemburská rodina.

Jednotlivé fondy v programu

Sporokonto – fond peněžního trhu, veden v CZK, investuje do nástrojů peněžního trhu a dluhopisů s krátkou dobou splatnosti. Celková průměrná doba splatnosti cenných papírů v portfoliu nesmí přesáhnout 12 měsíců. Investice v cizí měně jsou zajištěny proti pohybu kurzu.
Obligační – dluhopisový fond, veden v CZK, investuje do dluhopisů a jim podobných instrumentů, a to na domácích i zahraničních trzích. Orientuje se především na investice do českých státních a podnikových dluhopisů. Investice v cizí měně jsou zajištěny proti pohybu kurzu.
Růstový – smíšený fond, veden v CZK, fond investuje jak do akcií tak i do dluhopisů. V dluhopisové části investuje do příslušných instrumentů domácích a zahraničních emitentů z členských zemí OECD nebo společností z těchto členských zemí, obdobně jako u fondu Obligačního fondu, veden v CZK Akciovou část portfolia tvoří investice především do evropských společností. Fond investuje zhruba 70 % do dluhopisů a zbytek do akcií, je tudíž převážně konzervativní investicí. Největší podíl co se týče sektorů zaujímám v současné době finance a spotřební zboží.Investice v cizí měně jsou zajištěny proti pohybu kurzu.
Dynamický – smíšený fond, veden v CZK, tento fond je smíšený s agresivním portfoliem, což znamená, že cílový podíl akcií a s akciemi souvisejících cenných papírů může dosahovat kolem 55 % celkového portfolia. V akciové části portfolia se soustřeďuje na klíčové akcie ze všech předních evropských trhů a klíčových sektorů. V současné době tvoří největší podíl finance následované spotřebním zbožím. V dluhopisové části se soustřeďuje na tuzemské dluhopisy a pokladniční poukázky emitované ČNB nebo MF ČR.
Total Return Dynamic – fond s absolutním výnosem, veden v EUR, cílem fondu je dosažení absolutní výkonnosti a uchování kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Fond investuje nejméně dvě třetiny svých čistých aktiv do diversifikovaného portfolia složeného z akcií a stejně tak ze všech druhů dluhových cenných papírů a cenných papírů souvisejících s pohledávkami, s různými lhůtami splatnosti a emitovaných jak vládními tak nevládními emitenty. Fond může investovat až 75% svých čistých aktiv do akcií a až 25% svých čistých aktiv do směnitelných dluhopisů. Nejméně dvě třetiny čistých aktiv fondu jsou investovány do aktiv, jejichž měnami jsou euro, americký dolar a japonský jen.
Akciový fond – akciový fond, veden v CZK, cílem fondu je dosáhnout kapitálového zhodnocení majetku investováním do akcií a dalších investičních nástrojů obchodovaných zejména na trzích zemí Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Fond sleduje benchmark, tzn. porovnává svou výkonnost oproti kompozitnímu benchmarku složenému z indexů zohledňujících globální vývoj na akciových trzích a vývoj na trhu korunových úrokových sazeb. Investičním cílem fondu je pak dosáhnout lepšího zhodnocení investic podílníků než činí vývoj výše uvedeného kompozitního benchmarku. Fond zajišťuje většinu investic v cizí měně proti měnovému riziku prostřednictvím zajišťovacích instrumentů peněžního trhu.
Eastern European Equity – akciový fond, veden v EUR a USD. Cílem tohoto fondu je dosažení zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním nejméně dvou třetin svých čistých aktiv do diversifikovaného portfolia akcií a do cenných papírů souvisejících s akciemi emitovaných společnostmi, které jsou usazeny nebo provozují svou činnost, nebo čerpají nejméně dvě třetiny svých příjmů z východní Evropy. Aby byly vyloučeny pochybnosti, definice zemí východní Evropy zahrnuje Řecko a Turecko.
Top European Players – akciový fond, veden v EUR a USD, Cílem tohoto fondu je dosažení zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním nejméně dvou třetin svých čistých aktiv do diversifikovaného portfolia akcií a cenných papírů souvisejících s akciemi emitovanými společnostmi se střední až vysokou úrovní kapitalizace, které jsou usazeny, provozují svou činnost, nebo čerpají nejméně dvě třetiny svého příjmu z Evropy. Tento fond se neomezuje na určitý sektor a může investovat do široké škály sektorů a odvětví.
U.S. Pioneer Fund – akciový fond, veden v EUR a USD. Cílem fondu je dosažení zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním nejméně dvou třetin svých čistých aktiv do diversifikovaného portfolia akcií a cenných papírů souvisejících s akciemi emitovaných americkými emitenty. Tento fond používá metody vyvíjené investičním manažerem od roku 1928 k investování do diversifikovaného portfolia pečlivě vybraných cenných papírů emitovaných společnostmi, jejichž cílem není nezbytně dosažení průměrné úrovně zisků a růstu příjmů, ale jejichž cenné papíry přesto reflektují určitou prémii.
Jednotlivé složení linií z fondů české a lucemburské rodiny Pioneer si můžete prohlédnou v tabulce č. 3.

Tabulka 3 Složení linií v programu Rentier Invest

Výhody programu
 • Realokace od dynamický aktiv ke konzervatním podle předem daného klíče, každoroční rebalancování
 • zajištění měnového rizika v posledních letech investice
 • možnost předplacení vstupního poplatku (se slevou)
 • žádný manažerský poplatek u programu
 • možnost jednorázového i pravidelného vkladu - už od 500Kč měsíčně
 • možnost kdykoliv odkoupit své podílové listy (do 15 dnů) nebo si zřídit pravidelné odkupy

Nevýhody programu

 • zaměření pouze na fondy skupiny Pioneer (to už tak bývá..)
 • dražší manažerské poplatky jednotlivých fondů (ale zase není manažerský poplatek za program)
 • fondy dané "natvrdo" nemožnost ovlivnit složení linií (pro ty pro které jsou investice Hobby)
 • nevrácení předplaceného vstupní poplatku v případě přečasného ukončení investice (i když je to možná výhoda, alespoň to učí investora disciplíně než, aby v případě poklesu kurzu investici přečasně zlikvidoval)

Diskuze

V diskuzi nejsou žádné příspěvky.
Zobrazit vše Přidat příspěvek

O autorovi

Michal Zháněl

Michal Zháněl

Externí redaktor webu Fondmarket.cz. Obsah stránek obohacuje především svými komentáři k aktuálnímu dění na světových finančních trzích. Jeho záliby jsou sport, cestování a četba investiční literatury.