Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...

Zvolte počáteční písmeno pojmu

# A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhledávání:

Věděli jste co znamená?

Validace

Ověření platnosti.

vega

Vega je citlivost opce na změnu volatility podkladového aktiva. Počítá se jako první derivace ceny opce podle volatility."

Venture capital

Rizikový a rozvojový kapitál je prostředek pro financování zahájení činnosti společnosti, jejího rozvoje, expanze nebo odkupu celé společnosti, kdy investor rizikového kapitálu získává dohodnutý podíl základního kapitálu společnosti za poskytnutí potřebného kapitálu. Rizikový a rozvojový kapitál představuje dlouhodobou investici nejen peněz, ale i času a úsilí.

Venture capitalist

Označení venture kapitálového investora.

Vlastní kapitál

Čistý majetek podniku.

vnitřní hodnota akcie

je určována výší budoucích očekávaných dividend a úrokových měr."

Volatilita

Udává rizikovost fondu. Čím je volatilita větší, tím je investice do fondu rizikovější. Pokud je vývoj příslušné finanční veličiny více proměnlivý a je charakterizován většími výkyvy, tím je volatilita vyšší. Volatilita bývá také někdy popisována jako míra rozptýlení kursu finančního instrumentu od očekávané hodnoty. Hodnota volatility není stabilní, ale mění se v závislosti na podmínkách na trhu. V obdobích hospodářských krizí, válečných konfliktů a dalších významných událostí její velikost roste, naopak v časech absence důležitějších zpráv její hodnota klesá. Ukazuje se, že v obdobích velkých výkyvů na akciových trzích může hodnota volatility vzrůst až na několikanásobek. Volatilita se měří obvykle pomocí směrodatné odchylky (ukazatel vyjadřující kolísání náhodné veličiny kolem střední hodnoty).

Výkonnost fondu

Udává se v %, vyjadřuje zhodnocení majetku fondu za příslušné časové období. Výkonnost je vyjádřena procentuální změnou čistého obchodního jmění fondu mezi dvěma daty."

Výnosová křivka

"Grafické znázornění výnosů do doby splatnosti pevně úročených cenných papírů. Na vodorovné ose je doba splatnosti, od jednodenních vkladů ""overnight"" přes několikaměsíční termínové vklady až po dlouhodobé obligace. Za normálních okolností je výnosová křivka rostoucí, tj. úrokové výnosy z krátkodobých nástrojů (vkladů) jsou menší než výnosy dlouhodobých nástrojů (dluhopisů). Inverzní (klesající) sklon výnosové křivky signalizuje, že trh očekává pokles sazeb. Při sestavování výnosové křivky je vždy nutné vzít v úvahu odlišný daňový režim různých instrumentů a jejich kreditní rating.""

Vypořádání (settlement)

Operace, kdy ten, kdo prodává cenné papíry, obdrží za ně adekvátní peněžní částku v obchodní den prodeje, a ten, kdo kupuje, dostane odpovídající počet cenných papírů.

Přidejte nový termín

Jméno:
E-mail:
Termín
Popis: