Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...

Zvolte počáteční písmeno pojmu

# A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhledávání:

Věděli jste co znamená?

Scoring

1. Hodnocení podílových fondů podle různých kritérií: výkonnost, volatilita, objem prostředků, výše poplatků, atd. 2. Kreditní scoring je hodnocení bonity klientů hypotéčních bank, firem poskytujících spotřebitelské úvěry, atd."

SEC (Securities and Exchange Commission)

Komise pro cenné papíry a burzy v USA.

Securitizace

Na straně aktiv má banka úvěry a půjčky s tím, že těmto úvěrům a půjčkám jsou pevně přiřazeny vydané cenné papíry na straně pasiv, se kterými se obchoduje.

Sekundární trh

Trh, kde se obchoduje s již dříve vydanými cennými papíry.

sekuritizace

Sekuritizace znamená, že úvěry bank se nakonec prodají podílovým fondům, penzijním fondům a jiným investorům. Potom velký podíl finančních aktiv drží nebankovní instituce. Představuje zlikvidnění aktiv."

Settlement

viz. vypořádání.

SICAV (Société d´Investissement a Capital Variable

Typ zahraničních otevřených fondů. Správcem těchto fondů je lucemburská investiční banka Kredietbank S.A. Luxembourgeoise (KBL). Banka KBL je jednou z největších finančních institucí působících v lucemburském finančním centru. Všechny podílové fondy SICAV spravované KBL podléhají velmi přísné regulaci ze strany lucemburských orgánů státního dozoru. Kombinace tohoto přísného dohledu a vysoké profesionality správce je zárukou bezpečnosti investovaných prostředků a zároveň příslibem možných výnosů.

Small Caps

Jsou společnosti s relativně malou tržní kapitalizací a vysokým růstovým potenciálem. "

Smart money

"Tzv. chytré peníze, jedná se o finanční prostředky poskytované investorem, který kromě peněz přináší podnikateli kontakty, zkušenosti, poradenství ohledně expanze a financí apod. Smart money poskytují ""andělé"" nebo blue chip investoři.""

Směnka

Je cenný papír, obsahující směnečné náležitosti stanovené zákonem. Její výstavce se buď sám zavazuje zaplatit určitou částku směnečně oprávněnému majiteli směnky (směnka vlastní) nebo přikazuje jiné osobě, aby zaplatila určitou částku směnečně oprávněnému majiteli směnky (směnka cizí).

SPAD

Typ obchodování na Burze cenných papírů Praha, který využívá činnosti tzv. tvůrců trhu (viz. Market Maker).

spekulativní jednání investorů

záměrné přebírání rizika z důvodu očekávání zisku v důsledku příznivých změn kurzů nebo úrokových měr v budoucnosti."

Splatnost

Datum, kdy končí platnost jakéhokoliv kontraktu. U dluhových nástrojů se obvykle při splatnosti vyplácí jistina.

Správa cenných papírů

Úschova cenných papírů, při které nemá zákazník vlastnické právo na jednotlivé kusy cenných papírů, ale pouze na nominální hodnotu téhož druhu.

Správce

viz. obhospodařovatel

Správce konkurzní podstaty

Soudem určená osoba, která provádí správu majetku a jedná jménem společnosti, ve které probíhá konkurzní řízení.

Správce předběžný

viz. předběžný správce

Standstill agreement

Stabilizační dohoda, úmluva mezi věřitelem a dlužníkem, která upravuje nové podmínky a limity daného úvěru. Typické pro dohodu tohoto typu je odložení platebních závazků.

Start-up

Začínající firma (internetová)

Středisko cenných papírů (SCP)

Vede jednotné evidence zaknihovaných cenných papírů formou registru emitentů (emisí) na účtech majitelů těchto cenných papírů a další služby související s těmito cennými papíry. Slouží jako informační servis pro účastníky kapitálového trhu, obsahující především informace o rozhodnutích Komise pro cenné papíry a vyhláškách Ministerstva financí ČR a informace poskytnuté emitenty, případně majiteli veřejně obchodovatelných cenných papírů.

Swap

Devizová operace, která je založena na výměně jedné devizy za jinou devizu na určité, předem stanovené, období. Funguje jako termínový obchod s cílem dosáhnout zisku při kurzové změně deviz. Se swapy se obchoduje na trzích OTC.

Šek

Je obligační cenný papír, kdy na základě písemného příkazu výstavce šeku peněžní ústav zaplatí doručiteli nebo osobě uvedené v šeku určitou peněžní částku. Šek je náhradou peněz.

Přidejte nový termín

Jméno:
E-mail:
Termín
Popis: