Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...

Zvolte počáteční písmeno pojmu

# A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhledávání:

Věděli jste co znamená?

rating

Posuzuje finanční situaci dané firmy včetně schopnosti splácet dluhy. Rating stanovují renomované agentury, které firmám přidělují známky ohodnocení."

reinvestice

Obnovovací investice. Zisk podílového fondu, který se projevuje nárůstem ceny podílového listu, může být využit dvěma způsoby. První způsob je reinvestice - fond všechny své zisky používá pro další investování a hodnota podílového listu se neustále zvyšuje. Druhým způsobem je výplata dividendových výnosů - fond každý rok všechen svůj zisk vyplatí svým podílníkům a cenu podílového listu sníží na výchozí úroveň. Z důvodu jednodušší správy (a také z daňových důvodů) převažují fondy s reinvesticí zisku."

Reinvestiční riziko

Investujeme-li do pevně úročených cenných papírů s krátkou dobou splatnosti, nevíme předem, jaké budou úrokové sazby za rok nebo za delší dobu ode dneška. Tato nejistota ohledně budoucích výnosů se nazývá reinvestiční riziko. Pro většinu soukromých investorů nepředstavuje žádnou hrozbu, může však způsobit značné problémy institucionálním investorům. Během 90. let se například v Japonsku a ve Velké Británii vyskytlo několik pojišťoven, které kvůli špatné kalkulaci reinvestičního rizika zkrachovaly."

REPO operace

Je poskytnutí úvěru nebo půjčky, které je doprovázeno zajišťovacím převodem cenných papírů. Věřitel tak získá větší jistotu, že o půjčené peníze nepřijde, dlužník poskytne cenné papíry věřiteli jako záruku splacení peněz. V případě, že dlužník nebude schopen nebo ochoten půjčené peníze vrátit, může věřitel uspokojit svůj nárok prodejem cenných papírů. Při REPO operaci přechází na věřitele vlastnické právo k cenným papírům.

Retail

Retail je vpodstatě maloobchod. V případě banky se jedná o drobné bankovnictví (ne financování podniků). Mezi bankovní retailové služby se řadí i prodej fondů."

Risk and reward

Riziko a odměna,, základní mechanismus investování, který spočívá v tezi, že podstupuje-li investor větší riziko, očekává i vyšší zisk, tedy odměnu.

Risk management (řízení rizika)

Proces používaný bankami a investičními fondy pro minimalizaci ztráty investovaného kapitálu.

Rizikový kapitál (venture capital)

Rizikový a rozvojový kapitál, určený pro investování do rizikových projektů s perspektivou vysokého zhodnocení investic.

RM-Systém (RMS)

Akciová společnost, která organizuje trh s cennými papíry. Na tento trh smí přímo vstoupit v zásadě libovolná osoba, která splní podmínky tržního řádu RMS.

Rozhodný den

Je den (podle výpisu SCP), kdy má majitel cenného papíru právo na požitky plynoucí z držení tohoto cenného papíru (výplata dividendy, výplata kupónu, právo přednostně upsat nové cenné papíry, právo účasti na VH apod.).

Přidejte nový termín

Jméno:
E-mail:
Termín
Popis: