Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...

Zvolte počáteční písmeno pojmu

# A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhledávání:

Věděli jste co znamená?

p.a. (per annum)

ročně, za rok

P/E (price-earning ratio)

Poměr ceny (kurzu) akcie k zisku společnosti po zdanění připadajícímu na jednu akcii.

Parita

Parita = rovnost (kurzu měn)

Patron Nového trhu BCPP

Je obchodník s cennými papíry, člen BCPP, který uvádí novou emisi na Nový trh BCPP. Pro emitenta zajišťuje primární upsání emise na kapitálovém trhu, poradenskou službu a marketingovou podporu, kotuje emisi a tím zvyšuje její likviditu.

Peněžní trh

Peněžní trh je podmnožinou finančního trhu a je na něm obchodováno s finančními instrumenty, u nichž je doba splatnosti kratší než jeden rok (krátkodobé dluhopisy, depozitní certifikáty, směnky, bankovní poukázky apod.).

Penzijní fond

Jeho funkce je podobná pojišťovací společnosti: inkasují od pojištěnců pojišťovací splátky, investují je a pojištěncům vyplácejí pravidelný měsíční splátky - životní renty. Suma životní renty se i při stejných splátkách každým rokem zvětšuje a je větší než suma ročního úroku ze splácené částky, neboť kapitál zůstává ve vlastnictví toho, kdo bude poskytovat rentu."

per annum (p.a.)

ročně, za rok

Performance

výkon,provozní hodnota,funkční charakteristika"

Pevné termínové obchody

Obchody se zbožím, devizami a cennými papíry, při kterých nedochází k dodávce resp. převzetí a úhradě za získanou hodnotu v den uzavření obchodní smlouvy, nýbrž v pozdějším termínu za cenu stanovenou v příslušné smlouvě. Jde tedy o smlouvu mezi kupujícím a prodávajícím (smlouva o smlouvě budoucí), kde se obě strany zavážou v budoucnu plnit své závazky podle předem sjednaných podmínek. Jedná se o forwardové kontrakty, kontrakty futures a swapové kontrakty.

PK 30

Index RM-Systému,, ukazatel vývoje akcií v RM-Systému, který je složen z 30 zpravidla nejkvalitnějších akcií.

Podfond

"Lucemburské investiční společnosti typu SICAV se typicky dělí na několik tzv. subfondů (""podfondů""), které se však v praxi chovají jako jednotlivé fondy, které mají vlastní investiční strategii a vlastní ISIN. Subfondy z jedné rodiny mívají společnou základní část prospektu emitenta, avšak v praxi se mohou chovat značně nezávisle.""

Podílový fond (PF)

Shromažďuje peněžní prostředky investorů. Za tyto peníze investoři získávají podílové listy (PL) podílových fondů, které vyjadřují jejich majetkový podíl na celém portfoliu. Podílový fond je složkou investiční společnosti, není právnickou osobou. Existují dva druhy podílových fondů: uzavřené a otevřené.

Podílový list (PL)

Je druhem cenného papíru, který vydávají pouze investiční společnosti za účelem shromažďování peněžních prostředků na nakoupení cenných papírů a tím vytvoření podílového fondu. S PL je spojen podíl podílníka na majetku v podílovém fondu a právo na vyplacení podílu na zisku z hospodaření s majetkem v podílovém fondu.

Podkladové aktivum

Je předmětem termínovaného kontraktu. Může se jednat o akcie, dluhopisy, cizí měny, indexy atd.

Pokladniční poukázky

Krátkodobé dluhopisy vydávané státem nebo institucemi veřejné správy k pokrytí přechodného nedostatku peněz.

Portfolio - agresivní

Je určeno pro klienty, jejichž prioritou je maximalizace výnosu spojená s větším rizikem.Investice je rozložena do akciových fondů. V případě přímé investice do akcií je portfolio složeno z akcií malých firem v Americe, Evropě, dále též do akcií všech ostatních světových trhů a podílů v odvětvově zaměřených fondech bez ohledu na zemi či region."

Portfolio - konzervativní

Je určeno pro klienty, kteří preferují jistotu budoucích výnosů, neradi podstupují riziko.Investice je rozložena do peněžních a dluhopisových fondů. V případě přímé investice do akcií je konzervativní portfolio složeno z akcií velkých společností v Americe, Evropě. "

Portfolio cenných papírů

Soubor různých typů cenných papírů, které dovolují podle předem daného poměru dosáhnout stanoveného výnosu při určitém rozložení rizika.

Portfoliové investice

Strategie založená na rozptýlení rizika mezi různé typy cenných papírů. Vlastnictví takové části akcií, které neumožňuje podíl na řízení společnosti.

PRIBID

Prague Interbank Bid Rate - průměrná úroková sazba, za kterou si české banky mohou ukládat peníze u jiných českých bank. Stanovuje se pro termíny od 1 dne do 1 roku a je jedním ze základních ukazatelů finančního trhu. Úrokové sazby PRIBID každý den počítá ČNB jako průměr ze sazeb ohlášených bankami."

PRIBOR

Úrokové míry na peněžní prostředky v české měně, nabízené na pražském mezibankovním trhu se splatností od jednoho dne až do jednoho roku.

Primární trh

Místo, kde se uskutečňuje prvotní prodej cenného papíru.

Prioritní akcie

Akcie, s nimiž je spojeno přednostní právo týkající se dividendy. Souhrn jmenovitých hodnot všech prioritních akcií u dané společnosti nesmí překročit polovinu základního jmění společnosti. Zákon připouští možnost kompenzovat prioritu Těchto akcií tím, že s nimi není spojeno hlasovací právo. Toto hlasovací právo však ožívá, pokud není prioritní dividenda vyplácena. Z prioritních akcií může též vyplývat možnost vyloučení nebo omezení jejich vlastníků na přednostním upisování nově vydaných akcií.

Prioritní obligace

Zakládají majiteli přednostní právo na upsání akcií, pokud ve stanovené době společnost zvýší své základní jmění a emituje nové akcie. Majitelé prioritních dluhopisů mají v tomto případě zpravidla přednost při úpisu nově emitovaných akcií před akcionáři společnosti a vždy před třetími osobami. Pokud však ve stanovené lhůtě ke zvýšení základního jmění nedojde, majitel obligace má pak pouze právo na vrácení zapůjčené částky včetně stanovených úroků.

Prodej na krátko

Investor prodá akcii dříve než ji vlastní. Jeho broker mu ji nejprve půjčí, požaduje však, aby mu ji klient později vrátil běžným nákupem. Pokud je cena při tomto nákupu nižší, než byla při prvotním prodeji, klient realizuje zisk.

Prospekt emitenta

Zákonem předepsaný přehled údajů o dané společnosti, která chce uvést cenné papíry na veřejný trh. Oznámení o vydání prospektu musí být zveřejněno v denním tisku nebo Obchodním věstníku. Fyzicky by měl být uložen v SCP, sídle společnosti a MF, resp. KCP.

Předběžný správce

Institut předběžného správce nově zavedla novela o konkurzu a vyrovnání, která vstoupila v platnost 1.5.2000. Má zabránit tomu, aby soud zbytečně neprohlásil konkurz na společnost, která by zatím ztratila zakázky a prestiž u obchodních partnerů. Soud předběžného správce ustanoví, má-li podezření, že dlužník je v úpadku. Jeho úkolem je zamezit vedení společnosti manipulovat s účetnictvím, zabránit odlivu majetku a ochránit tak věřitele a zaměstnance podniku. Pokud by společnost vstoupila do úpadku, měl by b

PX 50

Oficiální index pražské burzy, který obsahuje 50 nejvýznamnějších akciových titulů vážených podle kapitalizace."

Přidejte nový termín

Jméno:
E-mail:
Termín
Popis: