Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...

Zvolte počáteční písmeno pojmu

# A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhledávání:

Věděli jste co znamená?

Obhospodařovatel

Správce neboli obhospodařovatel je investiční společnost, jejíž základním posláním je efektivně spravovat svěřené peněžní prostředky vkladatelů prostřednictvím podílových fondů, investičních nebo penzijních fondů.

Obchodní rejstřík

Je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů, popřípadě jiných osob (nebo organizačních jednotek podniků těchto osob), o nichž to stanoví zvláštní zákon. Je veden rejstříkovým soudem, který má uloženu povinnost zápisy provedené v Obchodním rejstříku uveřejňovat v Obchodním věstníku.

Obligace (Dluhopis)

Dluhový cenný papír s nímž je spojeno právo majitele požadovat splácení konkrétní dlužné částky a vyplácení výnosů z dluhopisu. Emitent dluhopisu je povinen splatit jmenovité hodnoty dluhopisu buď jednorázově nebo splátkami ve stanovených termínech. S dluhopisem nejsou spojena práva akcionáře."

OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, anglicky Organization for Economic Cooperation and Development, OECD – mezinárodní organizace založená v roce 1961 jako nástupnická organizace OEEC (Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci, anglicky Organization for Europen Economic Cooperation

Offset

Představuje státní program, díky kterému vláda přiměje úspěšného uchazeče o velkou státní zakázku k určitým kompenzacím národnímu hospodářství. Každá země si tyto programy přizpůsobuje vlastním potřebám.

offshore společnosti

jsou ve většině daňových rájů osvobozeny od povinnosti platit jakékoli daně, přičemž náhradou daňového zatížení se stává paušální vládní poplatek placený každoročně. "

Offshore fond

Fond založený v tzv. daňové oáze (například v Lucembursku)

Opce (opční termínové kontrakty)

Je derivát. Jde o nákup práva (ne povinnost) koupit (call option) nebo prodat (put option) předmět obchodu v určitém termínu za předem dohodnutou cenu. Právo realizace kontraktu má pouze jedna strana (podle českého práva smlouva o smlouvě budoucí s odkládací podmínkou). Podle data splatnosti opce se rozlišují americké opce, kdy opce může být uplatněna do data splatnosti včetně a evropská opce, kdy opce může být uplatněna právě v den splatnosti opce. S opcemi se obchoduje na trzích OTC i burzách.

OTC trh (over-the-counter market)

Pojem pro obchodování s cennými papíry, s kterými se neobchoduje na akciových burzách.

Otevřený podílový fond (OPF)

Subjekt kapitálového trhu, který je složkou investiční společnosti (IS). Cizí majetek, který je v něm soustředěn je spravován IS. Fond má neomezenou možnost emise nových podílových listů, které jsou emitovány podle poptávky investorů a strategie fondu. Fond má povinnost zpětného odkupu, což zaručuje vysokou likviditu podílových listů.

Přidejte nový termín

Jméno:
E-mail:
Termín
Popis: