Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...

Zvolte počáteční písmeno pojmu

# A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhledávání:

Věděli jste co znamená?

Kapitalizace pohledávek

Převedení vybraných položek pohledávky do jiné podoby např. cenných papírů, kterými lze snadněji manipulovat.

Kapitálový trh

Kapitálový trh je podmnožinou finančního trhu a je na něm obchodováno s finančními instrumenty, u nichž je doba splatnosti delší než jeden rok, resp. s těmi, které žádný termín splatnosti nemají (akcie) nebo ho mají velmi dlouhý (dluhopisy).

Klik fond

Je to fond, který investuje 90% portfolia do instrumentů s

KOBOS (kontinuální obchodování)

Typ obchodování na BCPP, kdy k uzavírání obchodů dochází na základě průběžného vkládání objednávek k nákupu a prodeji cenných papírů. Při párování objednávek se uplatňuje princip cenové a následně časové priority.

Kolektivní investování

Podnikání, jehož předmětem činnosti je shromažďování peněžních prostředků a jejich zhodnocování. Za kolektivní investování se považuje též obhospodařování majetku v podílovém fondu a obhospodařování majetku investičního nebo penzijního fondu na základě smlouvy o obhospodařování majetku investičního nebo penzijního fondu investiční společností.

Komise pro cenné papíry (KCP)

Správní úřad pro oblast kapitálového trhu, posláním KCP je svou činností přispívat k rozvoji a ochraně kapitálového trhu.

Komisionářská smlouva

Smlouva mezi klientem a makléřem, která zplnomocňuje makléře za určitou provizi k nákupu nebo prodeji cenných papírů klienta.

Konkurz

Je proces, který soud prohlásí na společnost (dlužníka), která je v úpadku za účelem uspořádání majetkových poměrů dlužníka. Cílem konkurzu je dosažení poměrného uspokojení věřitelů z dlužníkova majetku.

Kontinuita

Kontinuita"

Kontokorent

Kontokorentní úvěr umožňuje překročení zůstatku běžného účtu a je vedle kreditní karty nejpohotovějším úvěrovým instrumentem vůbec. Spočívá v povolení překročení stavu účtu a jeho největší předností je, že úvěr můžete čerpat i splácet, kdykoli pocítíte potřebu.

Konvertibilní (proměnitelné) obligace

Zakládají majiteli dluhopisu právo požadovat ve lhůtě v nich stanovené jejich výměnu za akcie společnosti. Uplatní-li majitel proměnitelné obligace své právo ve stanovené lhůtě, společnost je povinna zvýšit základní jmění a nově emitované akcie vyměnit za dluhopisy. Pokud majitel obligace právo neuplatní, zůstává dál věřitelem společnosti a má právo jen na vrácení zapůjčené částky včetně stanovených úroků.

konvexita

Konvexita je veličina, která upřesňuje informaci, kterou poskytuje durace. Vztah mezi mírou výnosu do doby splatnosti a cenou obligace není totiž lineární, ale konvexně zakřivený. Míru tohoto zakřivení udává právě konvexita. Matematicky lze konvexitu vyjádřit též jako druhou derivaci kursu obligace podle výnosu do doby splatnosti."

Korporátní dluhopisy

Dluhopisy velkých podniků a bank"

Korporátní dluhopisy

Dluhopisy velkých podniků a bank"

Kotace

Cena za nákup a prodej cenného papíru.

Kótování akcií

Přihlášení akcií a jejich obchodování na burze."

Kovenant

Druh cenného papíru, podmínka v dohodě o úvěru nebo půjčce.

Kupón

Závazek emitenta dluhopisu vyplácení úroků, termíny a místo splátek.

Kurz

Jiný výraz pro tržní cenu cenného papíru anebo pro hodnotu měny na devizovém trhu. U akcií a cizích měn se kurs vyjadřuje v měnových jednotkách, ale u dluhopisů je obyklé udávat kurs v procentech z nominální hodnoty, protože je tak možné očistit cenové výkyvy od alikvótního úrokového výnosu."

Přidejte nový termín

Jméno:
E-mail:
Termín
Popis: