Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...

Zvolte počáteční písmeno pojmu

# A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhledávání:

Věděli jste co znamená?

Dealer

Osoba, která při vykonávání objednávek klienta je pro klienta druhou stranou, tj. obchoduje na vlastní účet.

Debet

Latinský výraz pro dluh

Dematerializované cenné papíry

viz. zaknihované cenné papíry.

Depozitář

Agenda depozitáře je rozdělena do dvou základních oblastí z nichž jednou je správa a speciální operace s cennými papíry (sledování změn u emitentů a jednotlivých ISINů, nové emise cenných papírů, stanovení kurzu CP pro oceňování portfolia dle předepsané metodiky MF ČR na základě informací ze všech trhů s cennými papíry jak v ČR, tak na ostatních zahraničních trzích). Druhou oblastí činnosti depozitáře je trvalý bankovní audit, který se řídí legislativními normami upravující činnost investičních společnost

Depozitní certifikát

Krátkodobý dluhopis vydaný bankou. Jsou vydávány na majitele s uvedením data splatnosti a úrokové míry. Splatnost bývá od jednoho do několika měsíců.

Derivát

Termínový kontrakt (pevný termínový kontrakt nebo opční termínový kontrakt) sjednávaný na různá finanční podkladová aktiva, tj. obchody, při nichž se v současnosti uzavřou podmínky o nákupu nebo prodeji určitého podkladového aktiva (akcií, dluhopisů, cizí měny, akciového indexu atd.) a v budoucnosti je tento obchod za těchto podmínek realizován. S derivátem lze provádět spekulace na vzestup nebo pokles podkladového aktiva. Tržní hodnota derivátu je odvozena od tržní hodnoty podkladového aktiva.

devalvace

Úřední snížení kurzu domácí měny vůči ostatním měnám.Devalvace zlevňují a podporují vývoz a zdražují a

Disážio

Rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií pokud je emisní kurs akcií nižší než jmenovitá hodnota akcií.

Diskont

Rozdíl mezi cenou akcií nebo podílových listů a hodnotou aktiv.

Diskontní sazba

Úroková míra, za kterou si komerční banky půjčují peněžní prostředky od centrální banky.

Diverzifikace

Rozdělění celkové investice do dílčích investic, jejichž výnosy budou co nejvíce nezávislé. "

Divestice

Opak investice, společnost se zbavuje majetku - majetkových účastí, dceřiných společností apod.

Dividenda

Nárok na podíl ze zisku společnosti připadající na jednu akcii.

DJ STOXX 50

index akcií 50 evropských akciových společností."

Dluhopis

Dluhopis je cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách a vyplácení výnosů z něj k určitému datu a povinnost osoby oprávněné vydávat dluhopisy (emitent) tyto závazky splnit.

Dolar

Název měny v USA a v jiných zemích (Kanada, Austrálie, Hong Kong, Singapur, aj.) Americký dolar je nejvýznamnější světovou měnou, která slouží jako základ pro mezinárodní obchod a finance. Dříve byl kryt zlatem, avšak od počátku 70. let, kdy prezident Nixon zrušil poslední zbytky zlatého standardu, je jeho kurs vůči jiným významným světovým měnám volně plovoucí."

Due dilligence

Aktivita investičních manažerů zaměřená k detailnímu prověření podnikatelského plánu a dalších podkladů poskytnutých klientem.

Durace

Základní míra rizika pevně úročených cenných papírů a jejich portfolií. Počítá se jako průměrná doba splatnosti všech peněžních toků (zejména kupónů a jistiny). Zhruba lze říci, že čím delší je durace, tím vyšší je citlivost kursu cenného papíru na výkyvy úrokových měr a inflace. Durace je tedy v zásadě přímo úměrná volatilitě, ačkoli se vyjadřuje v časových jednotkách. Matematicky lze duraci vyjádřit též jako první derivaci kursu obligace podle výnosu do doby splatnosti."

Přidejte nový termín

Jméno:
E-mail:
Termín
Popis: