Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...

Zvolte počáteční písmeno pojmu

# A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyhledávání:

Věděli jste co znamená?

Bankovní dohled

Dohled nad jednotlivými komerčními bankami za účelem zajištění dodržování platných zákonných předpisů.

Benchmark

Srovnávací základna či kritérium při vyhodnocování výkonnosti investičního nebo vkladového instrumentu. Například lze srovnávat výkonnost vlastního akciového portfolia se kterým obchodujeme na BCPP s vývojem oficiálního burzovního indexu PX 50. Tento index je potom benchmarkem - referenční úrovní pro vyhodnocování výkonu investičních záměrů, které jsou prováděny v rámci našeho akciového portfolia.

BIC (Bohemian Identification Code)

Identifikační kód cenného papíru, který v prvních 3 znacích (tzv. prefix) uvádí zda jde o akcii, podílový list či obligaci a v dalších znacích (tzv. kmen) jednoznačně identifikuje emitenta. BIC cenného papíru je neměnný.

Blokové obchody

Burzovní obchody s cennými papíry, které jsou soustředěny do skupin o určitém počtu a hodnotě (tzv. bloky). Blok je soubor cenných papírů jedné emise obsažený v jedné objednávce, jehož hodnota je stanovena jako součin počtu kusů cenných papírů, které jsou obsahem bloku a jejich ceny uvedené v objednávce.

Blue chip investor

Uznávaný a zkušený investor s dobrým jménem.

Blue Chips

Nejkvalitnější akcie obchodované na burze.

Bonita

Označuje stupeň důvěryhodnosti dlužníka při úvěrovém vztahu (tj. schopnost dlužníka dostát svým závazkům a řádně plnit dluhovou službu).

Broker

Osoba, která při vykonávání objednávek klienta není pro klienta druhou stranou, ale obchod pouze zprostředkovává, tj. obchoduje na cizí účet.

Burza cenných papírů Praha (BCPP)

Instituce, která je na základě povolení Ministerstva financí ČR oprávněna organizovat na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím svých členů nabídku a poptávku cenných papírů, práv spojených s cennými papíry a derivátů. BCPP vznikla 24.11.1992.

Burzovní index

Index PX 50, který je veden jako oficiální index Burzy cenných papírů Praha. Byl zvolen standardní výpočet indexu ve shodě s metodologií IFC (International Finance Corporation) doporučenou pro tvorbu indexů na vznikajících trzích. Na základě rozborů bylo rozhodnuto vytvořit bázi složenou z 50 emisí. Do báze indexu se nezařazují emise oboru investičních fondů a holdingových společností vzniklých transformací z investičních fondů, neboť v jejich kurzech se již promítají cenové pohyby bazických emisí. "

Burzovní komora

Statutární orgán Burzy cenných papírů Praha, který řídí její činnost a jedná jejím jménem. Členy komory volí valná hromada na dobu 3 let. Burzovní komora má minimálně 10 a maximálně 24 členů.

Burzovní předpisy

Soubor pravidel a statutů, která vymezují práva a povinnosti jednotlivých orgánů a členů burzy. Obsahují popis všech typů burzovních obchodů.

Burzovní rozhodčí soud

Stálý rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha, který působí jako nezávislý orgán pro rozhodování sporů z burzovních obchodů uzavřených na burze nezávislými rozhodci.

Busines Angel

Business Angel, nebo-li privátní investor, přináší kapitál potřebný na rozvoj rychle rostoucích společností nebo nově založených firem. Investice je obvykle aktivní, přičemž investor chce být zainteresován do podniku, do kterého investoval."

Business angel (anděl)

Zpravidla úspěšný a zkušený podnikatel či investor investující nevelké finanční prostředky. Kromě finančních prostředků poskytuje také rady a kontakty.

Business plan

Podnikatelský záměr zpracovaný do dokumentu.

BUX

index akcií maďarských akciových společností obchodovaných na budapeštské burze."

Přidejte nový termín

Jméno:
E-mail:
Termín
Popis: