Začínáme s Fondmarket.cz

Moje portfolio

Vítejte na našich nově zrekonstruovaných stránkách věnovaných především investorům-amatérům a investicím od A do Z. Při jejich tvorbě jsme využili zkušeností z již více jak šesti let provozu. více...
Už Vám chybí jen krůček k realizaci Vaší investice!

Celkový výsledek záleží na růstu trhu, schopnostech portfolio manažera a na výši nákladů – do těchto oblastí je pak potřeba zaměřit dotazy!

 

Výběr správce a fondu

 
 

Jak již víme, výběru fondu předchází důkladná analýza investičních cílů, předpokládané výše investované částky a doby, po kterou chceme investovat. Dále je třeba zvážit míru rizika, kterou jsme ochotni jako investoři podstoupit. V závislosti na míře rizika můžeme odhadnout očekávanou výnosnost. Likvidita podílových listů je u OPF vysoká.

Podílový fond je vždy spravován investiční společností. Je proto velmi důležité vědět, jaké je její renomé, stabilita a důvěryhodnost. Aktuální přehled investičních společností a mnoho dalších užitečných informací z oblasti kolektivního investování naleznete na internetových stránkách Asociace fondů a asset managementu ČR (www.afamcr.cz).

Výkonnost podílových fondů je možné porovnávat mezi fondy stejné kategorie, s výkonností historickou a nebo se srovnávacím indexem zvaným "benchmark". O vysoké kvalitě investičního manažera jistě nebou svědčit časté změny investiční strategie nebo srovnávacího indexu (takzvaného benchmarku). S takovým fondem si pak investor nemůže být jist, zda i po pěti letech půjde stále o tentýž fond. Dobré je také podívat se na zkušenosti portfolio manažera a na to, kde a jak úspěšně působil v minulosti.

Důležitá je výkonnost fondu v rámci srovnatelné konkurence. Je přitom velmi důležité porovnávat skutečně jen fondy se stejnou investiční strategií!

 

Důkladně se seznamte se statutem fondu!

 
 

Každý podílový fond musí mít ze zákona svůj statut, též zvaný prospekt. Ten obsahuje údaje o investiční politice fondu, o způsobu nakládání s výnosy z majetku fondu, údaje o tom, zda je fond zřizován jako otevřený nebo uzavřený, údaje o veřejné obchodovatelnosti podílových listů otevřeného fondu či akcií uzavřeného fondu, údaje o výši úplaty za obhospodařování fondu, o způsobu výplaty výnosu a konečně i údaje o bance, která bude pro investiční společnost nebo investiční fond vykonávat funkci depozitáře.

 

Poplatková a nákladová struktura fondu

 
 

S investicemi do podílových fondů jsou také spojeny poplatky. Těch existují čtyři druhy: vstupní, výstupní, správcovský a poplatek za přestup.

Vstupní poplatek je účtován při nákupu podílového listu. O jeho výši se snižuje podíl investora na čistém obchodním jmění fondu. Většinou platí, že čím rizikovější fond, tím vyšší poplatek. U akciových se pohybuje zpravidla v rozmezí 4 až 6 %. Většina dluhopisových fondů zakotvuje poplatek od 3 do 4 %. Při investici do fondů peněžního trhu počítejte s poplatkem cca 1%.

Výstupní poplatek je zase účtován při zpětném odkupu podílových listů fondem. Jeho cílem je zpravidla přimět investory vytrvat po daný investiční horizont. Tento poplatek je proto často konstruován tak, že s počtem let, kdy investor ve fondu drží podíl, poplatek klesá.

Správcovský poplatek (též zvaný "obhospodařovatelský" či "manažerský") je účtován za každý započatý rok investování. Za správu fondu si účtují investiční fondy další částku (zpravidla od 0,5 do 2 %). Poplatek je většinou strháván při každém ohodnocení čistého obchodního jmění fondu. Tím se denně, případně jedenkrát týdně snižuje výnos podílníka. Investor tento odpočet nevidí, protože platba správního poplatku se sráží přímo z vypočítaného čistého obchodního jmění na podílový list.

Poplatek za přestup je potom účtován tehdy, když se investor rozhodne přestoupit v rámci stejné investiční společnosti do jiného fondu.

Případné další náklady, pokud jsou nad rámec uvedených poplatků hrazeny z majetku fondu, musí být uvedeny výčtem ve statutu.

 

Administrativní náročnost

 


Oprávnění k nákupu podílových listů získáváte sepsáním rámcové příp. komisionářské smlouvy. Každá investiční společnost či obchodník s cennými papíry mají odlišné nároky na smluvní dokumentaci a povinné přílohy ke smlouvám. Pro uzavření smlouvy je třeba předložit vždy platný průkaz totožnosti. Pouze v ojedinělých případech je požadováno úřední ověření podpisu na smlouvě. Nedílnou součástí smlouvy často bývá i tzv. investiční dotazník, který slouží k posouzení vhodnosti klientem zvoleného podílového fondu s jeho výnosově-rizikovým profilem.

 

Nákup podílových listů

 


Po uzavření smlouvy následuje převod peněz na příslušný sběrný účet fondu. Platební instrukce bývají součástí smluv, běžným identifikátorem platby v podobě variabilního symbolu je rodné číslo klienta příp. číslo smlouvy. Za investované peníze nakoupíte podílové listy příslušného fondu. Jejich počet bude závislý na kursu podílového listu vámi vybraného fondu v den připsání peněz na účet. Počet podílových listů se tudíž může lišit od Vámi předpokládaného počtu v okamžiku zasílání peněžních prostředků, z důvodů změny kursu během bankovního převodu (totéž platí i pro zadávání pokynů ke zpětnému odkupu). O vlastnictví podílových listů jste obvykle informování výpisem z majetkového účtu. U zahraničních fondů se můžete setkat s jiným typem dokumentu dokazující vlastnictví.

 

Sledujte své investice!

 


O svých investicích byste měli mít stále přehled!
Jak již víte hodnota Vaší investice se bude měnit podle toho, jak se bude měnit hodnota podílového listu. Jejich hodnotu pak jednoduše zjistíte, když počet listů ve Vašem držení vynásobíte aktuálním kursem. Snadno a rychle můžete zjistit aktuální stav vašich investic do otevřených podílových fondů prostřednictvím aplikace MOJE PORTFOLIO!

Jestliže nás chcete kontaktovat, můžete nás využít níže uvedeného formuláře!

Kontaktní formulář

Prostřednictvím tohoto formuláře nás můžete kontaktovat. Rádi odpovíme.

Položky označené je nutné vyplnit.

Jméno:
Příjmení:
Adresa:
E-mail:
Zpráva:

Naše akce

OK Index 
Hledáte predikce budoucích hodnot makroekonomických ukazatelů jako jsou HDP, nezaměstnanost, inflace, reálné mzdy, úroková sazba vyhlašovaná ČNB či kurzy měn

Zajímá Vás, jak se bude vyvíjet ekonomická situace? Hledáte co nejpřesnější predikce budoucích hodnot makroekonomických ukazatelů jako jsou HDP, nezaměstnanost, inflace, reálné mzdy, úroková sazba vyhlašovaná ČNB či kurzy měn?

Spolupracujte s námi! 
Lákají Vás burzovní spekulace? Sledujete dění kolem cenných papírů? Zajímáte se o problematiku investičního poradenství? Staňte se dělníkem Fondmarketu!

Lákají Vás burzovní spekulace? Sledujete dění kolem cenných papírů? Zajímáte se o problematiku investičního poradenství? Staňte se dělníkem Fondmarketu!

Pište pro Fondmarket! 
Fondmarket hledá aktivní autory, kteří podpoří svými články další rozvoj vašeho webu. Pisálkové a pisálkyně, vemte svá břitká pera do rukou a napište něco pro ostatní!

Fondmarket hledá aktivní autory, kteří podpoří svými články další rozvoj vašeho webu. Pisálkové a pisálkyně, vemte svá břitká pera do rukou a napište něco pro ostatní!